Vedtægter.

Vedtægter

Vedtægter for Demokraatit

§ 1

Navn og hjemsted

Partiets navn er Demokraatit. (På dansk Demokraterne)

Partiet har hjemsted i Nuuk, Grønland.

Hovedbestyrelsen har kontor på adressen: Grønlands Selvstyre, Demokraterne, Postboks 1060, 3900 Nuuk

§ 2

Vedtægtens anvendelse

Vedtægten finder anvendelse i hele partiet Demokraatit og gælder også for partiets regionsafdelinger og for Demokraatit Inuusuttai.

§ 3

Formål

Partiet er en frivillig sammenslutning, hvis virksomhed bygger på en samfundsopfattelse, der sigter på at sikre befolkningen den størst mulige grad af personlig frihed, materiel sikkerhed samt overholdelse af de universelle menneskerettigheder.

Partiets mål er at samle befolkningen om at indføre det fuldt demokratiske og oplyste velfærdssamfund, hvor alle væsentlige beslutninger på ethvert trin i samfundsopbygningen træffes på grundlag af landets faktiske vilkår og muligheder efter grundig debat med fri og kritisk udveksling af synspunkter i det offentlige rum, herunder i frie og uafhængige medier.

Partiet skal i overensstemmelse med den samlede befolknings interesser kæmpe mod misbrug af samfundets goder og mod fordækte forhold i samfundets institutioner.

Partiet understøtter og fremmer kampen for at sikre landets sammenhængskraft i en globaliseret verden, for en styrkelse af landets internationale relationer og for en fastholdelse af dets internationale forpligtelser samt virker for at fremme befolkningens almene økonomiske, politiske og kulturelle interesser.

Partiet skal konstant arbejde for at forbedre landets uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskolen, med henblik på, at uddannelsesniveauet i samfundet skal undergå en konstant forbedring.

Partiet skal arbejde for sikre de bedst mulige vilkår for at skabe vækst og udvikling i den private sektor med henblik på skabelse af arbejdspladser og skatteindtægter.

Det er partiets mål i størst muligt omfang at virkeliggøre partiets program.

§ 4

Medlemsforhold

Betingelser for medlemskab

Enhver som er bosiddende i Grønland, som er fyldt 18 år, i Demokraatit Inuusuttai dog 15 år, og som anerkender partiets program og vedtægter, arbejder for partiet, anerkender de lovligt trufne beslutninger og betaler sit partikontingent, kan optages som medlem i Demokraatit.

Medlemskab følger partiets organisationsstruktur, efter hvilken man er medlem i den afdeling, der omfatter ens folkeregisteradresse. Demokraatit Inuusuttai dækker dog hele landet.

Personer bosiddende uden for Grønland kan være medlem på samme betingelser, dog uden at indgå i en specifik partiafdeling. Disse medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret til partiets kompetente organer. De indgår i en særskilt gruppe under partiets hovedkontor uden for afdelingerne. Ved flytning til Grønland overføres et sådant medlem efter begæring til afdelingen på det sted, hvor den pågældende har folkeregisteradresse.

Personer, der er optaget som medlem af partiet og som flytter til udlandet med henblik på uddannelse, kan bibeholde deres medlemskab af regionsafdeling eller Demokraatit Inuusuttai, såfremt det måtte ønskes.

Et tidligere medlem, dog ikke et ekskluderet medlem, kan kun genoptages i partiet efter godkendelse af Hovedbestyrelsen og efter udtalelse fra den afdeling, hor vedkommende før var medlem. Det er en forudsætning for genoptagelse i partiet, at det tidligere medlem har betalt enhver tidligere gæld til partiet.

Medlemmer, der tidligere er blevet ekskluderet af partiets højeste myndighed, Landsmødet, kan kun genoptages i partiet med samtykke fra Landsmødet med mindst 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.

Ledende personer fra andre partier kan kun optages efter godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse om afvisning af indmeldelse.

Indmeldelse i partiet sker via partiets hjemmeside, www.demokraatit.gl. Man kan kun være medlem i en regionsafdeling eller Demokraatit Inuusuttai.

Medlemmernes pligter og rettigheder

Ethvert medlem er forpligtet til:

a) at overholde partiets vedtægter, respektere partiets formål og dets program,

b) efter evne og mulighed at bidrage til udformningen og gennemførelsen af partiets politik, samt

c) at respektere lovligt trufne partibeslutninger.

Ethvert medlem har ret til:

a) at rette henvendelse angående partiet og dets medlemmer til en hvilken som helst instans i partiet,

b) på sin afdelings møder og som delegeret til Landsmøde og konferencer at deltage i valg og andre afgørelser og øve indflydelse på hele partiets arbejde, samt

c) at fremføre sine synspunkter i ethvert tilfælde, hvor der skal træffes beslutninger, som angår den pågældende selv.

Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af partiet sker til partiets officielle e-mailadresse ([email protected]). Medlemmet betaler dog al gæld, herunder kontingent for hele det regnskabsår, hvori udmeldelsen sker.

Et medlem kan ekskluderes såfremt vedkommende:

1) handler imod partiets vedtægter eller lovlige partibeslutninger, eller som på anden måde ved sin optræden svækker partiets enhed eller skader dets anseelse,

2) groft sløser under udførelsen af opgaver, vedkommende har påtaget sig, eller

3) går modstandere af partiet til hånde eller på anden måde aktivt modarbejder partiet og dets politik

Beslutning om eksklusion træffes af Hovedbestyrelsen efter begrundet indstilling af det pågældende medlems afdeling eller af forretningsudvalget. Såfremt indstillingen kommer fra Forretningsudvalget, er det Hovedbestyrelsens pligt at høre såvel den eksklusionsindstillede samt dennes Regionsafdeling.

Hovedbestyrelsen har pligt til at undersøge klagen og indklagede skal gøres bekendt med klagens indhold og begrundelse. Indklagede skal have adgang til skriftligt eller mundtligt at fremkomme med sine bemærkninger til klagen, idet det dog er Hovedbestyrelsen, der bestemmer om indklagede skal have adgang til at fremkomme med sine bemærkninger mundtligt overfor Hovedbestyrelsen.

Beslutning om eksklusion kan af et medlem ankes til førstkommende Landsmøde, der kan træffe endelig beslutning om eksklusion med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Kun Landsmødet kan træffe beslutning om eksklusion af medlemmer af Hovedbestyrelsen.

Fristen for at anke en eksklusion til Landsmødet er 30 dage efter det ekskluderede medlem har modtaget meddelelse om eksklusion. Anke skal indgives til partiets hovedkontor.

Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om suspension af medlemmet under ankesagens behandling. Et suspenderet medlem kan ikke repræsentere partiet.

§ 5

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er partiets højeste myndighed mellem landsmøderne og består af 7 medlemmer.

Hovedbestyrelsen repræsenterer partiet, leder partiets politiske og organisatoriske virksomhed, samt ansætter og fører tilsyn med funktionærer som partisekretærer, kampagneledere, konsulenter m.fl. på partikontoret.

Hovedbestyrelsen træffer afgørelse i enhver sag, der forelægges den. Den er højeste appelinstans mellem landsmøderne.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med en sekretær. Posterne som formand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand, kasserer bliver valgt direkte på Landsmødet. Hovedbestyrelsen nedsætter af sin midte et af formanden ledet forretningsudvalg, som er ansvarlig for det løbende politiske og organisatoriske arbejde og varetager den centrale ledelse af partiet mellem hovedbestyrelsesmøderne. Antallet af dets medlemmer bestemmes af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsens suppleanter deltager i hovedbestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Alle regionsafdelinger samt Demokraatit Inuusuttai har ligeledes ret til at deltage i hovedbestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret. Formanden og et andet medlem af Hovedbestyrelsen kan dog til hver en tid beslutte at visse punkter bliver behandlet for lukkede døre, hvor det kun er de landsmødevalgte medlemmer af Hovedbestyrelsen, der er til stede

Arbejdet i hovedbestyrelsen sker på møder. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men det skal sikres, at der over møderne føres beslutningsreferat til godkendelse på næstkommende møde.

Møder afholdes efter formandens afgørelse, eller når 3 medlemmer af hovedbestyrelsen kræver det. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede ved mødet. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Forretningsudvalget står til ansvar over for Hovedbestyrelsen og aflægger beretning på hovedbestyrelsesmøderne.

Hovedbestyrelsen beslutter opstilling af partiets kandidater til landsdækkende valg som til Inatsisartut og Folketing og til lokale valg i de kommuner, hvor der ingen Regionsafdeling er.

Hovedbestyrelsen kan til hver en tid med 2/3 flertal beslutte sig for at ændre partiets politiske program. Ændringer af partiprogrammet skal efterfølgende godkendes på førstkommende Landsmøde.

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om partiets eventuelle tilskud til Regionsafdelingerne samt Demokraatit Inuusuttai og drager omsorg for udbetaling af tilskud.

Hovedbestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

§ 6

Landsmøde

Indkaldelse til Landsmøde

Landsmødet er partiets højeste myndighed. Ordinært Landsmøde afholdes hvert andet år i første halvdel af lige årstal (første gang i 2018).

Landsmødets indkaldelse samt dets dagsorden bringes til medlemmernes kundskab ikke senere end en måned (30 dage) før dets afholdelse.

Ekstraordinært Landsmøde indkaldes af Hovedbestyrelsen, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer, eller når mindst 4 af partiets regionsafdelinger herunder Demokraatit Inuusuttai, kræver det med begrundet dagsorden.

Forslag til Landsmødet kan stilles af regionsafdelingerne og af et eller flere betalende medlemmer, og skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før Landsmødets afholdelse.

Ved indkaldelse af ekstraordinært Landsmøde kan Hovedbestyrelsen forkorte nævnte tidsfrister.

Opstillingsberettigede og stemmeberettigede

Opstillingsberettigede til poster i partiet er ethvert betalende medlem.

Stemmeberettigede på Landsmødet er mindst 1 delegeret over 18 år fra hver Regionsafdeling, herunder Demokraatit Inuusuttai. En delegeret kan godt have mere end 1 stemme.

En afdeling har ret til at udpege 1 delegeret med stemmeret til Landsmødet for hver mindst 5 betalende fuldgyldige medlemmer af afdelingen. Antallet af stemmer opgøres pr. påbegyndte fem medlemmer – det vil sige 5 medlemmer giver en stemme, 6-10 medlemmer giver to stemmer, 11-15 medlemmer giver 3 stemmer og så fremdeles. Antallet af betalende fuldgyldige medlemmer i en afdeling opgøres i henhold til den dato, hvor indkaldelse til Landsmødet er dateret. Herudover har alle medlemmer af Hovedbestyrelsen hver 1 stemme.

Rejseudgifter

Udgifter til rejse og ophold i forbindelse med Landsmødet afholdes af de delegerede selv eller af vedkommende afdeling på vegne af den/de delegerede. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om partiets hele eller delvise afholdelse af udgifterne.

Landsmødets gennemførelse

Forhandlingerne på Landsmødet ledes af en dirigent, der vælges af de delegerede. Vedkommende må ikke være medlem af Hovedbestyrelsen.

Delegerede og medlemmer kan deltage pr. telefon eller videokonference/televideo.

Dagsordenen for det ordinære Landsmøde skal omfatte:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3.  Godkendelse af dagsorden
 4.  Formandens beretning
 5.  Godkendelse af partiprogrammet.
 6.  Godkendelse af regnskab for de to forudgående år
 7.  Godkendelse af budget for de to kommende år
 8.  Fastsættelse af medlemskontingent
 9.  Indkomne forslag
 10.  Valg af Hovedbestyrelsesformand
 11.  Valg af Politisk Næstformand
 12.  Valg af Organisatorisk Næstformand
 13.  Valg af Kasserer
 14.  Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og op til 7 suppleanter
 15.  Valg af revisor
 16.  Eventuelt.

Landsmødet træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot 1 af de stemmeberettigede ønsker det.

Afstemning kan ske elektronisk, herunder ved SMS, Messenger, e-mail eller lignende. Elektronisk afstemning sker til dirigenten. Der kan ligeledes stemmes via fuldmagt.

§ 7

Regionsafdelinger og Demokraatit Inuusuttai

Regionsafdelingerne følger de til enhver tid gældende kommunegrænser, og Regionsafdelingens navn vil altid være Demokraatit efterfulgt af navnet på den pågældende region.

Undtaget herfra er Regionsafdelingerne i Kommuneqarfik Sermersooq, der er opdelt i to afdelinger: Demokraatit Sermersooq Kitaani (dækker Nuuk og Paamiut med tilhørende bygder) og Demokraatit Tunu (dækker Tasiilaq og Ittoqqortoormiit med tilhørende bygder).

Demokraatit Inuusuttai dækker hele landet.

Regionsafdelinger samt Demokraatit Inuusuttai skal kontinuerligt have mindst 5 betalende medlemmer og 3 medlemmer af en bestyrelse for at være lovlige og for at have stemmeret til Landsmødet.

Regionsafdelingens og Demokraatit Inuusuttai vedtægter skal godkendes af Hovedbestyrelsen og disse afdelinger skal anerkende partiprogrammet. Afdelingerne skal anerkende, at nærværende vedtægter har forrang i forhold til regionsafdelingens vedtægter og vedtægterne for Demokraatit Inuusuttai.

Regionsafdelingerne og Demokraatit Inuusuttai er ansvarlig for afdelingens økonomi og bogfører indtægter og udgifter. Regionsafdelingerne og Demokraatit Inuusuttai er omfattet af Landsforeningens regnskabsaflæggelse og er ikke selvstændigt regnskabsførende.

I tilfælde af, at en afdelingsbestyrelse ikke er beslutningsdygtig, kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i regionsafdelingen og/eller i Demokraatit Inuusuttai.

Regionsafdelingens bestyrelse beslutter, hvem der på partiets vegne skal opstilles som kandidater til kommunal- og bygdebestyrelser. Regionsafdelingen kan kun opstille kandidater, der er medlem af regionsafdelingen eller er medlem af Demokraatit Inuusuttai med folkeregisteradresse i den pågældende kommune.

Demokraatit Inuusuttai kan indstille kandidater til kommunal- og bygdebestyrelser til regionsafdelingen.

Ved kommunalvalg i Kommuneqarfik Sermersooq, som har to afdelinger, nedsætter de to afdelinger i samarbejde en fælles styregruppe bestående af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der i enighed og under hensyntagen til de almindelige habilitetsregler udpeger kandidaterne til valget, samt afgør kandidaternes deltagelse i vælgermøder. Tvister mellem afdelingerne afgøres af Hovedbestyrelsen.

Regionsafdelingernes og Demokraatit Inuusuttais opgaver er herudover:

a) at arbejde for at fremme befolkningens økonomiske, politiske og kulturelle interesser,

b) at virke politisk, organisatorisk og agitatorisk blandt befolkningen for partiets politik og beslutninger,

c) at hverve nye medlemmer til partiet, samt

d) at drage omsorg for medlemmernes teoretiske og praktiske kendskab til partiets program og politik.

§ 8

Regnskab og formue

Partiets regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Partiets årsregnskab revideres hvert år af den landsmødevalgte revisor således, at det er klar senest den 30/6 året efter. I lige år (landsmøde år) skal regnskabet dog være klar til Landsmødets afholdelse.

Partiets pengemidler tilvejebringes gennem medlemskontingent, lovbestemt partistøtte og bidrag fra privatpersoner, organisationer m.v. og indsættes på konto i et pengeinstitut.

Størrelsen af det ordinære medlemskontingent fastsættes af Landsmødet.

Hovedbestyrelsen træffer bestemmelse om de indkomne midlers fordeling mellem de forskellige partiorganer.

Kontingentrestancer kan medføre slettelse af medlemslisten.

§ 9

Tegning og hæftelse

Partiet forpligtes udadtil af Forretningsudvalget.

Der påhviler ikke partiets medlemmer nogen personlig hæftelse for de partiet påhvilende forpligtelser.

§ 10

Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på et Landsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11

Opløsning

Til partiets opløsning kræves vedtagelse på et Landsmøde med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede.

Ved forslag om opløsning skal samtidig fremsættes forslag til anvendelse af partiets formue.

§ 12

Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt samt stridigheder mellem regionsafdelinger indbyrdes, regionsafdelinger og Demokraatit Inuusuttai samt regionsafdelingerne/ Demokraatit Inuusuttai og Hovedbestyrelsen samt alle andre stridigheder med tilknytning til partiet eller regionsafdelingerne, kan afgøres ved voldgift.

Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om opstart af voldgiftssag. Såfremt Hovedbestyrelsen giver afslag på voldgiftssag kan afgørelsen appelleres til Landsmødet. Ankemeddelelse skal indgives til partikontoret senest 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen.

Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af Landsdommeren i Grønland. I øvrigt henvises til anordning nr. 461 af 9. september 1975 om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Nægter den ene part at deltage i en voldgift, afgøres sagen til fordel for den anden part.

 

Nærværende vedtægter træder i kraft den 9/12-2017 efter vedtagelse på ekstraordinært landsmøde.

Nuuk, den 9/12-2017

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt