Uddannelse

I en globaliseret verden skal viden og kompetencer sikre Grønland såvel konkurrenceevne som omstillingsparathed. Læring for livet – uddannelse, efteruddannelse og omskoling – skal til stadighed sikre kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelse er fundamentet for det grønlandske velfærdssamfund. Det er under uddannelsen, vi får den helt grundlæggende viden og senere de videre specialer. Det er gennem uddannelse og oplysning, at vi lærer om hele grundlaget for at kunne forstå det grønlandske samfund. Og det er gennem uddannelse og oplysning, at vi skaffer os viden og færdigheder til at kunne åbne os mod udlandet.

Det er derfor vigtigt, at vi har et uddannelsesniveau i absolut topklasse, hvor der er plads til alle, så vi udfordrer og motiverer de fagligt dygtigste og sørger for, at de mindre dygtige ikke bliver tabt på gulvet, men at disse derimod bliver motiveret til også at tage en uddannelse. Det vi har brug for er med andre ord et uddannelsessystem, der motiverer og inspirerer til videreuddannelse og et uddannelsessystem, der forstår at følge med tiden.

Demokraterne støtter fuldt ud målet om, at 2/3 af arbejdsstyrken i 2020 skal have en kompetencegivende uddannelse. For at realisere dette er der nogle udfordringer, som vi som samfund skal være opmærksomme på.

Vi skal styrke den almene viden og faglighed. Vi skal kontinuerligt stille krav til vore skoler, gymnasier, universitet, lærere samt elever og forældre. Og vi skal sørge for, at der er ordentlige rammer, hvor indlæring kan trives.

Folkeskolen

Det er sagt før. Nu siger vi det igen. Uddannelse er vejen frem, hvis samfundet skal nå sine mål. Fra Demokraternes side vil vi først og fremmest rette et fokus på folkeskolen. Det er vigtigt, at eleverne får de rigtige redskaber til at kunne bevæge sig ud i det videre uddannelsessystem.Billedlig talt kan man sige, at man skal bygge et ordentligt fundament, før man kan bygge resten af huset.

Folkeskolen er i dag ikke god nok. For meget uro og dårlige fysiske rammer forværrer elevernes mulighed for indlæring. Elevernes faglige færdigheder skal i vejret, hvis de skal kunne klare sig fremover. Derfor foreslår Demokraterne drastiske tiltag til at få forbedret folkeskolen, så den bliver "folkets skole", hvor fagligheden er i højsædet. Dette kræver løbende evalueringer i en eller anden form, så vi bliver klar over, hvor der skal sættes ind.

Demokraterne vil indføre fjernundervisning af folkeskoleeleverne i bygder og yderdistrikter således, at disse bliver lige så godt stillet som børnene i byerne. Hvis der ikke sættes kraftigt ind på dette område, så risikerer samfundet at tabe en hel generation af børn i bygder og yderdistrikter på gulvet. Og det må ikke ske.

Lærerne skal tilbydes relevant efteruddannelse, så de konstant er opdateret indenfor deres fag. Dette vil uden tvivl højne standarden af undervisningen.

Alle skoler skal have en gratis skolemadsordning således, at vore børn er sikret mindst et sundt måltid om dagen. En skolemadsordning vil også øge elevernes evne til at koncentrere sig.

Demokraterne er af den opfattelse, at en højnelse af disciplinen vil kunne give et større udbytte af den givne undervisning. De få urolige må ikke ødelægge undervisningen for deres klassekammerater.

Demokraterne ser det som en god idé, at Selvstyret ansætter et antal ressourcepersoner i hver by. Antallet kan variere fra by til by alt efter byens størrelse. Disse ressourcepersoners opgave skal være at opholde sig på byens skoler i bestemte tidsrum, hvor børn kan henvende sig for at tale om deres problemer samt blive rådgivet om, hvad de kan gøre. Dette tiltag kan også være med til at højne disciplinen i undervisningen.

Ungdomsuddannelser

Alle skal have en ungdomsuddannelse. Enten en gymnasial uddannelse, eller en erhvervsuddannelse. Gode kvalifikationer er grundlaget for, at alle kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Demokraterne vil arbejde for, at der bliver bedre sammenhæng og samarbejde mellem folkeskolerne og de forskellige ungdomsuddannelser.  

Friskoler

Lovgivningen for friskoler skal forbedres, så der skabes grundlag for, at initiativer kan modtage støtte til etablering af lokale friskoler. Friskoletanken er tænkt som et alternativ til folkeskolen, så forældrene har en valgmulighed. Derudover vil der mellem de to skoleformer kunne opstå en sund konkurrence, som kun vil være til gavn for brugerne. Hvis forældre vælger at indskrive sit barn i en friskole, skal de offentlige penge følge eleven.

Særligt mulighederne for at opnå støtte til byggeri af friskoler skal forbedres. I dag er det op til kommunerne at afgøre, om de vil støtte et friskoleprojekt. Det er efter Demokraternes mening forkert. Det bør være en rettighed, hvis en kreds af forældre ønsker at etablere en friskole, så skal deres ønsker ikke bremses af en kommunalbestyrelse. For uden tilskud til byggeri er det svært at starte en friskole.

Kollegier

Demokraterne vil arbejde for at vore unge får den bedste start på livet som studerende. Vi vil kæmpe for, at der bliver reserveret kollegier eller kollegiepladser i de store uddannelsesbyer, så rammerne for nogle gode studieår er til stede lige fra starten.

Samme princip gælder der i Danmark. Det er utrolig vigtigt, at vore unge studerende får en ordentlig kollegiebolig i den by, hvor de ønsker at uddanne sig. En ordentlig bolig at studere i er en af grundstenene til, at vi får en bedre uddannet befolkning end vi har i dag.

Som et parti der anser uddannelse som vejen til et samfund med en stærk social sammenhængskraft og en stærk konkurrencekraft finder vi det som en meget vigtig opgave, at kollegieproblematikken bliver løst. Unge mennesker der ønsker at tage en uddannelse skal ikke standses af den massive kollegiemangel.

Videregående uddannelser

Det er afgørende, at flere borgere får en videregående uddannelse, så de kan bidrage positivt til at skabe vækst i samfundet.

Efter Demokraternes mening er det sundt, at de unge - hvis de selv ønsker det - i forbindelse med deres uddannelsesforløb drager til udenlandske uddannelsesinstitutioner for at dygtiggøre sig. Udover at de kommer tilbage med en kompetencegivende uddannelse, vil det ligeledes have været med til at modne de studerendes personlighed. Derfor ønsker Demokraterne at fremme de studerendes muligheder for at tage kurser og uddannelser i udlandet. Demokraterne går ind for en internationalisering af uddannelserne i Grønland både for at tiltrække udenlandske studerende og for at give vores egne unge de bedste muligheder for at klare sig en globaliseret verden.

Demokraterne anser det for særdeles vigtigt, at vore studerende har gode muligheder for at købe relevante undervisningsmaterialer til deres studier. Vi mener derfor, at der skal indføres en eller anden form for offentlig støtte til indkøb af de undervisningsmaterialer som dokumenterbart er en del af den studerendes officielle pensum.

Efterskoler

Mange elever har haft glæde af et år på en efterskole. Eksempelvis bliver de mere modne og deres sprogkundskaber forbedres, så de har bedre muligheder for blandt andet at tage sig en gymnasial uddannelse. Fra Demokraternes side ønsker vi at forbedre elevernes adgang til at gå på en efterskole. Demokraterne vil skabe mulighed for, at eleverne får adgang til at gå på en efterskole i to år. Til gengæld er der også en del elever, der stopper før skoleforløbets slutning. Der bør ske en bedre indsats, så vi undgår dette spild - både menneskeligt og økonomisk. Derfor skal folkeskolen blive bedre til at informere eleverne om, hvad der kræves for at gå på en efterskole.

Demokraterne vil skabe det lovmæssige grundlag for, at der kan etableres efterskoler på privat initiativ.

Efteruddannelser og voksenundervisning

Der er mange medarbejdere i Selvstyret og kommunerne, der har behov for løbende efteruddannelse, særligt i fag som forvaltning, jura og økonomi. Her vil det være formålstjenstligt, hvis Ilimmarfik fungerer som en ramme omkring de forskellige typer af efteruddannelser.

Mange voksne i Grønland har forladt skolesystemet i en så tidlig alder, at de ikke har fået en adgangsgivende eksamen fra folkeskolen. Denne menneskelige ressource ønsker Demokraterne at gøre til en mere eftertragtet del af arbejdsstyrken. Dette skal ske ved, at disse mennesker skal have mulighed for, at modtage voksenundervisning i dagtimerne, så de kan opnå Folkeskolens afgangseksamen. Når man er på overførselsindkomst skal man tage imod et eventuelt tilbud om voksenundervisning for at bevare sin støtte.

Gymnasiale uddannelser

De gymnasiale uddannelser er et vigtigt led i bestræbelserne på at videreuddanne ungdommen til det næste skridt i uddannelseskæden. Derfor skal man sørge for at tilpasse de gymnasiale uddannelser således, at niveauet i undervisningen konstant afspejler elevernes kundskabsniveau.

Det bør i den sammenhæng sikres, at uddannelserne og undervisningen har et niveau, der sikrer, at det er muligt at fortsætte direkte på en videregående uddannelse uden for landet.

I den sammenhæng bør man vurdere, om det ikke skal være muligt for den enkelte elev at tage højniveaufag eventuelt ved hjælp af fjernundervisning, som derved muliggør samling af større hold til undervisningen. En anden mulighed er at samle de elever, der ønsker et bestemt fag på højt niveau på det samme GU. På den måde vil de dels være bedre rustet til at fortsætte på en videregående uddannelse, og dels undgår de, at de efterfølgende skal afsætte et år for at tage bestemte højniveaufag for at komme ind på en uddannelse.

Vi mener, at der skal være frit gymnasievalg for alle unge. Ingen skal påtvinges at gå på et bestemt gymnasium. Demokraterne er endvidere modstandere af at påtvinge eleverne et bestemt undervisningssprog.