Det enkelte menneske

Demokraterne mener, at ethvert menneske som udgangspunkt har pligt til at tage vare på sig selv. De sociale problemer i vores land er enorme. Det vil tage årtier med en koncentreret indsats at få vendt udviklingen. At bryde den negative sociale arv, er noget af det sværeste at få brudt. I fremtiden skal der afsættes væsentligt flere midler til området, samt igangsættes en lang række initiativer for at få afhjulpet problemerne. Vi vil arbejde for, at der bliver oprettet familiecentre, hvor hele familier og deres netværk er involveret.

 

Vores fokus skal målrettes de svageste grupper. Særligt på det sociale område er det vigtigt at tænke i helheder. Hvis de svagest stillede grupper i vort samfund skal hjælpes, er det en vifte af initiativer, der skal igangsættes. Initiativerne skal basere sig på helhedsorienterede løsninger lige fra familiebehandling til flere institutionspladser, bedre boliger, arbejde og uddannelser.

Handikappede

Det man kan, er langt mere interessant end det, man ikke kan, og hos Demokraterne mener vi, at alle mennesker kan noget. Derfor er det vigtigt at have en ordentlig handicappolitik, der kan definere, hvad det er den enkelte handicappede kan bidrage med. Derudover skal vi tænke i handicapvenlige løsninger på alle planer i samfundet. Det vil sige, at vi skal skabe tilgængelige boliger, tilgængelige uddannelser, tilgængelige transportsystemer og tilgængelig IT. Jo bedre vi indretter vort samfund, desto mindre vil det betyde, om man er handicappet eller ej.

Generelt skal der i samfundet være en bedre information om handicappede, så den øvrige befolknings viden om denne gruppe bliver forøget. Det tror vi vil øge forståelsen for de handicappedes situation, og dermed vil lysten til eksempelvis at ansætte en handicappet også blive forøget.

Demokraterne vil arbejde for, at der bliver skabt mulighed for løntilskud til de handicappede, så de også bliver attraktive at ansætte for virksomhederne. Med andre ord skal de handicappede gives en reel chance for at få uddannelse og jobs på arbejdsmarkedet på lige fod med andre borgere.

At være handicappet er et vidt begreb og derfor er det ekstremt vigtigt, at alle får lavet en personlig og tilpasset plan for sit liv. Derefter skal det offentlige så sikre, at denne plan realiseres.

Arbejdsløshed

Demokraterne vil arbejde målrettet for at få alle arbejdsduelige i vort land ud på arbejdsmarkedet. Vi kæmper for, at vores arbejdskraft hele tiden bliver opkvalificeret og hele tiden er parat til at omstille sig til nye udfordringer.

Det nytter ikke noget, at dele af arbejdskraften insisterer på at arbejde inden for et specielt område. Hvis der er arbejdsløshed indenfor dette område, så må den arbejdsløse indstille sig på en omskoling.

Derudover vil Demokraterne kæmpe for, at de mennesker i vort land, der er uarbejdsdygtige på grund af alkohol eller andre socialt relaterede problemer får den nødvendige hjælp, så de kommer ind på arbejdsmarkedet og er med til at bidrage til den fælles udvikling af vores samfund.

Overordnet set mener Demokraterne, at den nuværende lovgivning er tilstrækkelig, men det er vigtigt, at medarbejderne i kommunerne bliver løbende opkvalificeret – både så borgerne får den hjælp de har krav på og så medarbejderne bliver tilfredse med deres job, så de får lyst til at blive i jobbet i mange år.

Førtidspensionister

Antallet af førtidspensionister har været støt stigende i mange år og der er i dag over 2400 førtidspensionister i Grønland. Dette tal er alt for højt og Grønland skal udnytte den uudnyttede ressource, som der er hos mange førtidspensionisterne. De der kan arbejde, skal arbejde og derfor bør alle førtidspensionister hvert andet år fremvise en ny lægeerklæring, så man sikrer, at det kun er mennesker med reelt nedsat arbejdsevne, der tildeles førtidspension. Derudover skal man graduere førtidspensionister, så deres førtidspension følger deres arbejdsevne.

De socialt udsatte

Behovet for social kontakt er altid til stede – også for den gruppe af mennesker, der af den ene eller den anden grund ikke er på arbejdsmarkedet. Der eksisterer grupper i vort land, der aldrig kommer med på arbejdsmarkedet, fordi de er psykisk eller fysisk nedslidte. De skal også have et værdigt liv. Alle kan et eller andet og derfor skal vi fokusere på det, som de udsatte kan. Demokraterne forestiller sig eksempelvis, at der skal der være lettere adgang til forskellige former for fritidsaktiviteter. En anden mulighed er, at virksomheder, der byder på en offentlig opgave ikke udelukkende skal bedømmes på prisen. Virksomhedens sociale engagement med henblik på eksempelvis, at oprette skåne- og/eller revalideringsjobs i forbindelse med opgaveudførslen.skal indgå som en samlet del af den endelige bedømmelse.

Demokraterne arbejder for at skabe bedre vilkår for hjemløse ved at give kommunerne brugsret til de af Selvstyrets bygninger, der står ledige og er egnet hertil.

De ældre

Alle tal viser at der bliver flere og flere ældre i fremtiden og at der bliver færre og færre i den erhvervsaktive alder til at forsørge de ældre. Det vil give nogle udfordringer, som allerede nu kræver at man fremmer nye tiltag og foretager nogle prioriteringer for fremtidens pensionssystem og ældrevelfærd.

 

Når man har slidt og slæbt et helt liv, er det kun velfortjent for vores ældre, at de får lov til at nyde deres otium under så optimale forhold som muligt. Derfor mener Demokraterne, at vi løbende skal forbedre og tilpasse vores pensionssystemer, så vi kan tilbyde de ældre forhold, som vi kan være bekendt. Ikke alle steder i vores land får de ældre en behandling, som er rimeligt. Disse skævheder skal rettes op.

 

Alderspensionens grundbeløb er en ret. En ret der skal udbetales uafhængigt af anden indkomst såsom ægtefælles indkomst, egen pensionsopsparing eller egen arbejdsindkomst. Alderspensionens grundbeløb skal komme til udbetaling på baggrund af fødselsdato og intet andet.

 

Det skal være muligt at medtage alderspensionens grundbeløb til et andet land, hvis man ikke er berettiget til en tilsvarende alderspension i det valgte land.

 

Men på den anden side, må vi også erkende, at der er grænser for Selvstyrets muligheder for at hjælpe. Derfor bør borgerne havde så gode muligheder for i deres arbejdsliv at kunne indbetale beløb til deres pension, så de får mulighed for at supplere den beskedne alderspension.

 

Derfor ønsker Demokraterne at styrke mulighederne for opsparing til pensionen ved at lempe mulighederne for skattefradrag ved indbetaling på privattegnede pensioner. Vi er i dag tre personer til at betale en overførselsindkomst, men befolkningssammensætningen ændrer sig hastigt, således at vi om 20 år kun er to personer til at betale en overførselsindkomst. Demokraterne mener derfor, at borgerne skal sikres gunstige muligheder for opsparing til egen pension.

 

Vi kommer ikke uden om, at gennemsnitsalderen stiger. Heldigvis er folk generelt set også friskere og raskere i længere tid. På den baggrund er det Demokraternes holdning, at tilbagetrækningsalderen skal sættes i vejret. Vore ældre medborgere er nødt til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid, og det betyder, at pensionsalderen på sigt skal revurderes.

Fremtidens plejehjem og alderdomshjem skal være adskilte, da det er to vidt forskellige typer beboere, der har vidt forskellige behov. Dette vil efter Demokraternes mening også lette hverdagen for de bedst fungerende ældre på alderdomshjem.