Ytringsfrihed

Ytringsfrihed er et begreb og en rettighed, som Demokraterne vil værne om. Det er vigtigt, at alle har muligheden for at komme til orde og fremkomme med deres meninger - dog så længe det sker under ansvar. Ytringsfrihed må ikke forveksles med, at alle har ret til at sige, hvad de vil om hvem som helst. Demokraterne støtter de regler, der gør, at alle diskriminerende eller injurierende udsagn er strafbare, når de rettes mod enkeltpersoner eller etniske grupper.

Etik

Demokraterne er et moderne parti. Derfor finder vi al udvikling spændende og fascinerende, og vi har i partiet haft mange og lange debatter om de etiske udfordringer, som udviklingen fører med sig.

Debatterne ledte os frem til en principbeslutning om, at vi som udgangspunkt stiller vore medlemmer frit i etiske debatter. Vi vil altid tage diskussionen, når etiske spørgsmål bliver rejst, men vi respekterer fuldt ud, hvis der er behov for individuelle udmeldinger i etiske spørgsmål.

Dyrevelfærd

Alle dyr skal have et godt liv i overensstemmelse med deres naturlige behov. Det gælder både dyr, der er tamme og er i menneskers varetægt og vilde dyr ude i naturen.

Demokraterne mener, at vi skal have en klar politik på området, der er i overensstemmelse med de standarder, vi oplever i lande, som vi normalt sammenligner os med.

Om vi vil det eller ej, så er begreberne dyreetik og dyrevelfærd vigtige for de lande, som vi har en samhandel med. Vi har set alt for mange tilfælde, hvor en tilsidesættelse af disse begreber har medført en direkte trussel mod vores eksport, hvilket Demokraterne anser som værende unødvendigt og uansvarligt. 

Homoseksuelles rettigheder

Demokraterne er forkæmpere for at alle bliver behandlet ens, uanset køn, etnicitet, religion og seksuelle orientering. En stor del af vores medmennesker er erklærede homoseksuelle og de har i dag ikke samme rettigheder som resten af samfundet. Det er ganske simpelt uacceptabelt og det skal der ændres på, således at homoseksuelle har samme rettigheder og muligheder som alle andre.

Dette kræver flere ting. Det kræver at familierne og samfundet accepterer og respekterer valget af seksualitet og at der fra centralt hold gøres alt for, at de forhindringer og fordomme der i dag hersker i Grønland, fjernes helt.

Adoption skal også kunne foretages af homoseksuelle par, hvis de på lige fod med heteroseksuelle par lever op til de krav der stilles til adoptanter. Vi har masser af børn som har behov for at vokse op i trygge rammer og disse kan fuldt ud realiseres hos et homoseksuelt par.

Ægteskab og kirkelige vielser hænger for mange sammen. I dag kan homoseksuelle par registreres på Rådhuset, men Demokraterne mener, at de homoseksuelle par også skal kunne opnå at få en kirkelig vielse, da kirken skal servicere alle i vores samfund og ikke diskriminere bestemte grupper.

Aflastningsforældre er en mangelvare i Grønland, hvor alt for mange børn og unge mistrives i rammer, som ikke fremmer deres tarv og udvikling. Derfor skal homoseksuelle par – og enlige – kunne bruges som aflastningsfamilie i fremtiden. Dette vil gavne barnet og samfundet meget.

Derudover bør der i folkeskolen undervises grundigt i, hvad homoseksualitet er og at det er naturligt.

Demokrati

Magtens tredeling er det princip, der opdeler samfundet i den lovgivende magt (Inatsisartut), den udøvende magt (Naalakkersuisut) og den dømmende magt (domstolene).

Mange tror fejlagtigt at Naalakkersuisut er det øverste organ i Grønland. Naalakkersuisut er dog ikke den øverste lovgivende magt i Grønland. Denne ære tilfalder Inatsisartut, der som parlament udpeger det Naalakkersuisut, som i resten af en given valgperiode skal varetage den daglige drift af Grønland, udfra de rammer, som Inatsisartut udstikker. Billedlig talt kan man sige, at Inatsisartut er arbejdsgiver for Naalakkersuisut. Dette er meget væsentligt at huske.

Demokraterne er ubetingede tilhængere af den form for repræsentativt demokrati, hvor alle stemmer vægter lige meget. Demokraterne er modstandere af reserverede pladser og/eller geografiske mandater.