Retsvæsen

For Demokraterne er det af yderste vigtighed, at retsvæsnet – som en del af justitsområdet – bevarer sin uafhængighed af det politiske system, så det aldrig kan blive brugt som et politisk redskab – heller ikke når det er blevet hjemtaget.

Det er vores opfattelse, at domstolene fungerer godt, om end sagsbehandlingen kan være for langsom på grund af de manglende ressourcer. Vi vil arbejde for at tilføre området de fornødne ressourcer, så sagerne kommer hurtigere gennem systemet og frem til en afgørelse.

Demokraterne vil efter hjemtagelsen arbejde på at få reformeret lovgivningen især hvad angår strafferammerne. Strafferammerne for eksempelvis vold, voldtægt og drab er i dag alt for lave. Dette skal ses i sammenhæng med en øget fokus på rehabilitering/resocialisering, så gentagelsestilfælde i så høj grad som muligt kan undgås.

Kriminalforsorgen

Demokraterne er af den mening, at alt for mange mennesker sidder i anstalt. Dette tyder på et samfund, hvor adfærden ikke er sund og hvor for mange ikke kan kende forskel på rigtigt og forkert. Det er et problem som kun kan løses ved forebyggelse. Her er det vigtigt, at forældre, skoler og politi allerede meget tidligt er bevidste om at identificere eventuelle problemer og forsøge at få dem løst i et tæt samarbejde.

Systemet med de åbne anstalter er generelt velfungerende. Dog skal der i det omfang ressourcerne er til stede lægges mere vægt på psykologhjælp og terapi, så flere gerningsmænd kan lære at styre deres temperament og guides i den rigtige retning. Ved lange domme skal det være muligt at gennemgå et uddannelsesforløb, så gerningsmanden gives de mentale værktøjer til at starte en ny og lovlig tilværelse efter endt afsoning.

Afsoning i hjemmet - iført fodlænke - for mindre lovovertrædelser er et godt alternativ til det eksisterende system, og det vil kunne virke aflastende på den øvrige kriminalforsorg.

Demokraterne støtter arbejdet med at etablere en lukket anstalt i Grønland. Vi anser det som en naturlig menneskeret at få lov til at afsone sin straf i sit hjemland – især når det drejer sig om kriminalitet, der netop er begået i hjemlandet.

Prostitution

Uanset omfanget og arten af prostitution, så vil Demokraterne gøre alt for, at så mange som muligt vælger dette erhverv fra. Vi har heldigvis ikke de store problemer med prostitution i vort land. Alligevel er det vigtigt, at vi har en holdning til det. En holdning, som skal videreformidles til vore unge. Det er desværre et faktum, at der findes grønlandske prostituerede i Danmark, og på den baggrund er det vigtigt, at vi fra politisk hold tager afstand fra enhver form for prostitution. Demokraterne vil have grønlandsk undervisningsmateriale på folkeskoleniveau, der fortæller om farerne og konsekvenserne af prostitution således, at vore unge ikke bliver fristet til at blamere sig for at tjene penge. Prostitution må aldrig være et menneskes sidste udvej. 

Politiet

Inden vi fra grønlandsk side hjemtager politiet, skal den danske stat have rettet op på alle nuværende mangler. Det betyder, at der skal være bragt orden i politiets ansættelsesforhold - herunder især løn, normering på de forskellige stationer samt forbedrede mulighed for at kunne yde den fornødne psykologbistand, som politiets arbejde kan nødvendiggøre. Lønforholdene for de grønlandske polititjenestemænd skal være 100 procent ligestillet med lønforholdene i Danmark og på Færøerne.

Demokraterne mener også, at mange af de eksisterende politistationer er utidssvarende. Disse skal være bragt i en tidssvarende stand, inden vi hjemtager området.

Politiet løser mange opgaver, som de egentligt ikke burde. Demokraterne anerkender og værdsætter dette arbejde, men vi vil arbejde for, at politiet i fremtiden kun udfører egentligt politiarbejde.

Det er Demokraternes målsætning, at sagsbehandlingstiden hos politiet bliver nedbragt, så fx lovovertrædere hurtigere kan blive stillet for en dommer.