Mineralske råstoffer og kulbrinter

Råstofområdet bliver Grønlands største indtægtskilde, hvis alle planer om olieudvinding og miner bliver realiseret. Derfor er det af største vigtighed, at Grønland får så store indtægter som muligt fra disse.

Men når det er sagt, så er det vigtigt for Demokraterne åbent og ærligt at fastslå, at store indtægter har lange udsigter. Drømmen om indtægter fra undergrunden må derfor aldrig betyde, at man eksempelvis lader være med at tage en uddannelse. Det er også vigtigt at forholde sig realistisk til, at de selskaber, der investerer store beløb i udvinding af råstoffer og dermed tager den største risiko, også bliver dem, som vil høste den største økonomiske gevinst.

Demokraterne hverken kan eller vil lægge sig fast på en generel holdning om, hvorvidt selskaberne skal betale en overskuds- eller en omsætningsroyalty. Vi mener, at det vil være forkert at lovgive om det ene eller det andet. Vi skal i stedet indtage en pragmatisk holdning til spørgsmålet, og fra ansøgning til ansøgning vurdere, hvad der vil være bedst for Grønland.

Demokraterne ser gerne, at de internationale selskaber bliver forpligtet til at tage så meget samfundsansvar som muligt. Vi ser gerne, at det indgår i kontrakterne, at selskaberne skal bruge lokale underleverandører, hvor det er muligt. Vi ser gerne, at selskaberne forpligter sig til at bidrage til, at lokal arbejdskraft får den fornødne uddannelse/omskoling til at kunne blive et aktiv for selskabet. Vi ser gerne, at det primært bliver de internationale selskaber, der sørger for udviklingen af den relevante infrastruktur i forbindelse med den pågældende opgaveløsning.

Endelig skal det sikres, at den know-how/den viden som selskaberne oparbejder i forbindelse med sit engagement i vort land, bliver her i landet i form af en organiseret videndeling – gerne i form af en elektronisk vidensbank.

Radioaktive stoffer herunder uran

Når det af fagkundskaben er fastslået, at det miljø- og sundhedsmæssigt er forsvarligt at bryde radioaktive stoffer, så er det Demokraternes holdning, at de kan brydes.

Vi mener, at der skal oprettes et nationalt selskab, der skal have ejendomsretten til alle radioaktive stoffer, der brydes i vort land.