Vedtægter

 Printvenlige vedtægter

Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland

§ 1.

Navn og hjemsted

 

Partiets navn er Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland.

Partiet har hjemsted i Nuuk, Grønland.

Hovedbestyrelsen har kontor på adressen:

Grønlands Selvstyre, Demokraterne, Postboks 1060, 3900 Nuuk

 

 

§ 2.

Vedtægtens anvendelse


Vedtægten finder anvendelse i hele partiet Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland og gælder også for partiets regionsafdelinger og for Demokraatit Inuusuttaat/Demokraterne Ungdom.


§ 3.

Formål

 

Gennem demokratisk indsats, at skabe ligeværdige muligheder og vilkår for borgerne i Grønland.

 

Gennem bæredygtig udnyttelse af landets naturlige ressourcer, at skabe et grundlag for vækst og velfærd for landets borgere.

 

Gennem sikring af frie og kritiske medier, at oplyse befolkningen om de faktiske vilkår og muligheder i vores land.

 

Gennem en realistisk og målrettet udbygning af det grundlæggende uddannelsessystem at sikre borgerne adgang til arbejde og uddannelse.

 

Gennem inddragelse af alle menneskelige ressourcer i det politiske og administrative arbejde at opnå bedst mulige vilkår for alle borgere i landet.

 

Gennem udnyttelse af alternative forsknings- og behandlingsmetoder at sikre bedst mulig udnyttelse af sundhedssektoren med henblik på størst mulig sundhed i hele befolkningen.

 

Gennem politisk arbejde at få opfyldt partiprogrammet


§ 4.

Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er bosiddende i Grønland og som ønsker at arbejde for at partiets formål og partiprogram opfyldes i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Indmeldelse sker elektronisk på partiets hjemmeside, www.demokraatit.gl , eller ved henvendelse på partiets kontor eller til regionsafdelingen i den region, hvor det nye medlem ønsker at være medlem. Ved indmeldelsen oplyser medlemmet telefonnummer og adresse og betaler fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted.

 

Indmeldelse i Demokraterne Ungdom sker til Demokraterne Ungdom. Det er ikke muligt at være medlem af både Demokraterne Ungdom og Demokraterne i Grønland.

 

Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse om afvisning af indmeldelse.

 

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til partiet er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af Landsmødet som følge af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra Landsmødet, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte.

Som passive medlemmer kan i landsorganisationen optages personer bosiddende uden for Grønland.

 

Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse finder sted skriftligt til hovedbestyrelsen eller til regionsafdelingen. Medlemmet er forpligtet til at betale kontingent for hele det regnskabsår, hvori udmeldelsen sker skriftligt til hovedbestyrelsen, regionsafdelingen eller Demokraterne Ungdom.

 

Hovedbestyrelsen kan efter at have hørt regionsafdelingen eller Demokraterne Ungdom beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for partiet, som modarbejder opfyldelsen af partiets formål eller partiprogram eller handler i strid med vedtægterne. En eksklusion gælder hele partiet, herunder alle regionsafdelinger samt ungdomsafdelingen Beslutningen kan af medlemmet appelleres til Landsmødet, der med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer kan stadfæste eksklusionen. Ankemeddelelse skal indgives til partikontoret senest 14 dage efter modtagelsen af eksklusionsmeddelelsen.

 

Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om suspension af medlemmet under anken. Et suspenderet medlem kan ikke repræsentere partiet, herunder alle regionsafdelinger og ungdomsafdelingen.

 

Beslutning om eksklusion af medlemmer, der sidder i hovedbestyrelsen, kan ikke træffes af hovedbestyrelsen eller regionsafdelingerne, men alene af et Landsmøde med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

 

Regionsafdelinger og ungdomsafdelingen kan træffe beslutning om eksklusion af menige medlemmer. Beslutningen kan inden 14 dage ankes til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens beslutning kan herefter appelleres til Landsmødet efter ovenstående bestemmelser.

 

Stk. 3. Medlemsrettigheder og -pligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde partiets vedtægt og respektere partiets formålsbestemmelse og partiprogram.


§ 5.

Hovedbestyrelsen

 

Stk. 1. Valg

Partiets daglige ledelse varetages af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer.

Ved formandens fravær træder den politiske næstformand i dennes sted.

 

Afgår et hovedbestyrelsesmedlem i utide, supplerer hovedbestyrelsen sig selv med en af de suppleanter, som Landsmødet har valgt, eller, hvis ingen suppleant står til rådighed, med et medlem som hovedbestyrelsen skønner egnet.

 

Stk. 2. Hovedbestyrelsesarbejdet

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller 2 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

 

Hovedbestyrelsesmøder kan foregå ved telefonmøde, videokonference og - såfremt omstændighederne tilsiger det pr. mail.

 

Over hovedbestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes på næstkommende møde, og underskrives af referenten.

 

Hovedbestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Alle suppleanter til Hovedbestyrelsen har ret til at deltage i Hovedbestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Alle regionsafdelinger samt Demokraterne Ungdom har ret til at deltage med en repræsentant i Hovedbestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Formanden og et andet medlem af Hovedbestyrelsen kan dog beslutte, at visse punkter alene bliver behandlet af hovedbestyrelsesmedlemmer med stemmeret.

Stk. 3. Forretningsudvalg

Bestyrelsen skal af sin midte nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden, kassereren og yderligere to medlemmer til at handle på hovedbestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt når mindst tre medlemmer er til stede. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

 

Stk. 4.

Opgaver

 

Hovedbestyrelsen varetager partiets tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder hovedbestyrelsen at føre tilsyn med de i partiet ansatte personers virksomhed.

 

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om partiets eventuelle tilskud til regionsafdelingerne og/eller ungdomsafdelingen og drager omsorg for udbetalingen heraf.

 

Hovedbestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

 

Stk. 5. Kandidater til folketing, Inatsisartut, kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser

Hovedbestyrelsen beslutter, hvem der på partiets vegne skal opstille som kandidater til valg til Inatsisartut og folketingsvalg samt valg til andre organer, hvor Partiet Demokraterne kan gøre sin indflydelse gældende. I tilfælde af manglende regionsafdelinger træffer hovedbestyrelsen tillige beslutning om, hvem der på partiets vegne skal opstille som kandidater til disse regioners kommunal- og bygdebestyrelser.

 

Opstillede kandidater skal være medlem af partiet, herunder ungdomsafdelingen, og må ikke være i kontingentrestance.

 

§ 6.

Landsmødet

 

Stk. 1. Partiet, regionsafdelingernes og ungdomsafdelingens øverste myndighed er Landsmødet

 

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinært Landsmøde afholdes hvert 2. år op til Inatsisartuts Efterårssamling. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer eller 2/3 eller 3/5 af regionsafdelingerne fremsætter krav herom med angivelse af grund.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 1 måneds varsel.

 

Stk. 3. Mødeberettigede

Mødeberettigede på Landsmødet er alle aktive og passive medlemmer af partiet, herunder ungdomsafdelingen.

 

Stk. 4. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på Landsmødet er alle regionsafdelinger, ungdomsafdelingen samt alle medlemmer af hovedbestyrelsen.

 

Hver regionsafdeling samt Demokraterne Ungdom stemmer ved én delegeret. Den delegerede afgiver én stemme for hver ti medlemmer af regionsafdelingen eller ungdomsafdelingen, som pr. 31. december har indbetalt kontingent til regionsafdelingen, dog mindst én stemme.

Stk. 5. Opstillingsberettigede

Opstillingsberettigede til poster i partiet er ethvert medlem af partiet, herunder ungdomsafdelingen.

Stk. 6. Rejseudgifter

Udgifter til rejse og ophold i forbindelse med Landsmødet afholdes af de mødeberettigede selv henholdsvis af regionsafdelingen/ungdomsafdelingen på vegne af den delegerede.

Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om partiets hele eller delvise afholdelse af udgifterne.

 

Stk. 7. Gennemførelsen

Forhandlingerne på Landsmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af hovedbestyrelsen.

 

Delegerede og medlemmer kan deltage pr telefon eller videokonference.

 

På det ordinære Landsmøde aflægger bestyrelsen beretning om partiets virksomhed og fremlægger eventuelle ændringer til partiprogrammet til godkendelse.

 

Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår og budget til det kommende regnskabsår til godkendelse, ligesom kontingentet for det kommende regnskabsår for såvel medlemmer som regionsafdelingerne fastsættes af Landsmødet.

 

Hovedbestyrelsen vælges på Landsmødet indtil næste Landsmøde. Landsmødet vælger særskilt hovedbestyrelsesformand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand og kasserer og op til 7 suppleanter. Endvidere vælger Landsmødet revisor. Genvalg kan finde sted.

 

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med en sekretær.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før Landsmødet og af bestyrelsen udsendes til regionsafdelingerne hurtigst muligt efter modtagelsen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der ikke er optaget på dagsordenen, eller som ikke er indkommet som anført, såfremt Landsmødet tiltræder med 2/3 flertal.

 

Landsmødets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

 

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de stemmeberettigede ønsker det. Elektronisk stemmeafgivning sker til dirigenten. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et medlem af partiet. Hver stemmeberettiget kan udover deres egen stemme højst modtage én fuldmagt.

 

§ 7.

Regionsafdelinger og ungdomsafdelingen

 

Regionsafdelinger til partiet kan oprettes, når mindst 5 medlemmer ønsker at stifte en sådan. Der kan kun være en regionsafdeling i hver region. Regionerne følger kommunegrænserne pr. 31. december 2011, dog således, at Østkysten, herunder Tasiilaq, Iloqqortoormiit samt Danmarkshavn udgør én selvstændig region.. Regionsafdelingens navn skal være Demokraterne efterfulgt af navnet på den region, hvor afdelingen har hjemsted. Østkysten benævnes Demokraterne Sermersooq Øst. Områder der falder uden for den kommunale inddeling, herunder Pituffik, hører under den regionsafdeling, der geografisk ligger tættest på området. Regionsafdelingens bestyrelse skal stedse bestå af mindst 3 medlemmer. Regionsafdelingens vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen og regionsafdelingen skal anerkende partiprogrammet. Regionsafdelingen skal anerkende at landsvedtægterne har forrang i forhold til regionsafdelingens vedtægter. Regionsafdelingerne administrerer selv regionsafdelingernes økonomi og bogfører indtægter og udgifter. Regionsafdelingerne er omfattet af Landsforeningens regnskabsaflæggelse og ikke selvstændigt regnskabsførende.

 

I tilfælde af at en regionsafdelings bestyrelse ikke er beslutningsdygtig, kan hovedbestyrelsen træffe beslutning om afholdelse af en generalforsamling i regionsafdelingen.

 

Regionsafdelingens bestyrelse beslutter hvem der på partiets vegne skal opstilles som kandidater til kommunal- og bygdebestyrelser. Regionsafdelingen kan kun opstille kandidater, der er medlem af regionsafdelingen eller er medlem af Demokraterne Ungdom med folkeregisteradresse i den pågældende kommune. Demokraterne Ungdom kan indstille kandidater til kommunal og bygdebestyrelser til regionsafdelingen.

 

Senest d. 31. december hvert kalenderår meddeler regionsafdelingen til hovedbestyrelsen navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer i regionsafdelingen.

Ungdomsafdelingen skal anerkende, at landsvedtægterne har forrang i forhold til ungdomsafdelingens vedtægter.

 

Ungdomsafdelingen udarbejder selvstændige vedtægter, der skal godkendes af hovedbestyrelsen.

 

Ungdomsafdelingen skal stedse have mindst 5 medlemmer og skal have en bestyrelse, der stedse består af mindst 3 medlemmer.

 

I tilfælde af, at ungdomsafdelingens bestyrelse ikke er beslutningsdygtig, kan hovedbestyrelsen træffe beslutning om afholdelse af generalforsamling i ungdomsafdelingen.

 

Ungdomsafdelingen administrerer selv ungdomsafdelingens økonomi og bogføre indtægter og udgifter. Ungdomsafdelingen er omfattet af Landsforeningens regnskabsaflæggelse og ikke selvstændigt regnskabsførende.

 

§ 8.

Regnskab og formue

 

Partiets regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

 

Regnskabet skal før det ordinære Landsmøde være revideret af en revisor.

 

Den af Landsmødet valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i partiet regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 

Kassereren indkasserer partiets indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at partiets øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder partiets årsregnskab.

 

Partiets likvide midler indsættes i pengeinstitut.

 

Regionsafdelingernes og ungdomsafdelingens likvide midler indsættes på Landsforeningens konto i pengeinstitut. Regionsafdelingerne og ungdomsafdelingen kan endvidere oprette egne bankkonti til midlertidig placering af likvide midler. Regionsafdelingerne og ungdomsafdelingen fremsender hvert kvartal en økonomisk status til hovedbestyrelsens kasserer og hovedbestyrelsens kasserer fremsender hvert kvartal ligeledes en overordnet økonomisk status til hver regionsafdeling og ungdomsafdelingen indeholdende status på økonomi og medlemsforhold for den pågældende regionsafdeling og ungdomsafdelingen.  Regionsafdelingerne og ungdomsafdelingen fremsender senest ultimo januar en ajourført bogføringsbalance til hovedbestyrelsens kasserer til brug for regnskabsaflæggelsen.

 

§ 9.

Tegning og hæftelse

Partiet forpligtes udadtil af forretningsudvalget.

 

Der påhviler ikke partiets medlemmer nogen personlig hæftelse for de partiet påhvilende forpligtelser.

 

§ 10.

Vedtægtsændringer

 

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på et Landsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 11.

Opløsning

 

Til partiets opløsning kræves vedtagelse på et Landsmøde med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede.

 

Ved forslag om opløsning skal samtidig fremsættes forslag til anvendelse af partiets formue.

 

 

§ 12. Voldgift

 

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt samt stridigheder mellem regionsafdelinger indbyrdes, regionsafdelinger og ungdomsafdelingen samt regionsafdelingerne/ungdomsafdelingen og hovedbestyrelsen samt alle andre stridigheder med tilknytning til partiet eller regionsafdelingerne, kan afgøres ved voldgift. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om opstart af voldgiftssag. Såfremt Hovedbestyrelsen giver afslag på voldgiftssag kan afgørelsen appelleres til Landsmødet. Ankemeddelelse skal indgives til partikontoret senest 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af Landsdommeren i Grønland. I øvrigt henvises til anordning nr. 461 af 9. september 1975 om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

 

Nægter den ene part at deltage i en voldgift, afgøres sagen til fordel for den anden part.

 

----------0----------

 

Nærværende ajourførte vedtægter træder i kraft den 29. december 2011 efter vedtagelse i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er ved Landsmødets beslutning af 17. december 2011 bemyndiget til at godkende de ajourførte vedtægter og lade disse træde i kraft.

 

Nuuk, den 29. december 2011

 

Vedtaget på møde i hovedbestyrelsen den 29. december 2011.

 

Add Content...